นโยบายการสง่ คนื รถยนต์

1. ระยะเวลา

นโยบายนจี้ ะมผี ลใชบ้ งัคบั ไดเ้ป็นระยะเวลาหา้ (5) วนั นับจากวนั ทสี่ ง่ มอบ และอกี ยสี่ บิหา้วนั (25) วนั

ในกรณีทมี่ ปี ัญหาเกยี่ วกบั

1. เครอื่ งยนต์

2. เกยี รแ์ บบธรรมดาและออโต ้

3. ระบบน

้ำ

มนั เชอื้ เพลงิ

4. ระบบระบายความรอ้ น

5. ชดุ บงัคบั เลยี้ ว

ทสี่ ง่ ผลตอ่ สมรรถนะหรอื การใชง้านของรถ (โดยไมร่ วมงานซอ่ มสที งั้หมด) (ไมร่ วมวนั ทสี่ ง่ มอบ ซงึ่ ตอ่

ไปนเี้รยี กวา่ “ระยะเวลาเปลยี่ นแปลงการตดั สนิ ใจ”) นโยบายนใี้ชเ้ฉพาะกบั ผซู้ อื้ ทคี่ รอบครองและ

ควบคมุ รถยนตอ์ ยา่ งสมบรู ณใ์ นชว่ งระยะเวลาการเปลยี่ นแปลงการตดั สนิ ใจ


2. เอกสารและอปุ กรณ์

(ก) กรณุ ากรอกแบบฟอรม์ การสง่ คนื รถยนตเ์พอื่ เรมิ่ ดำ เนนิ ขนั้ ตอนการคนืเงนิ

(ข) กรณุ าสง่ คนืเอกสารและอปุ กรณท์ เี่ กยี่ วขอ้ งทงั้หมดของรถยนตอ์ ยใู่ นขณะทสี่ ง่ มอบรถยนตก์ ลบั คนื

ทสี่ ถานทตี่ งั้ของบรษิ ัทฯ


3. สภาพของรถยนต์

(ก) รถยนตต์ อ้ งอยใู่ นสภาพเดยี วกนั กบั ทรี่ ะบไุ วใ้นใบสง่ มอบรถยนต์

(ข) บรษิ ัทฯมสี ทิ ธใินการตรวจสอบรถยนตเ์มอื่ มคีำ ขอสง่ คนื รถยนต์หากผลการตรวจสอบปรากฏวา่ มี

ขอ้แตกตา่ งระหวา่ งเงอื่ นไขตามทรี่ ะบไุ วใ้นใบสง่ มอบรถยนต์และสภาพปัจจบุ นั ของรถยนต์("ขอ้แตก

ตา่ ง") ผซู้ อื้ จะตอ้ ง (ก) แกไ้ขขอ้แตกตา่ งนัน้ ภายในสามสบิ (30)

วนั นับจากวนั ทไี่ ดร้ับแจง้เกยี่ วกบั ขอ้แตกตา่ งดงักลา่ ว หรอื (ข) แจง้ใหบ้ รษิ ัทฯแกไ้ขขอ้แตกตา่ งโดย

คา่ ใชจ้า่ ยในการแกไ้ขดงักลา่ วนัน้ (“คา่ ใชจ้า่ ยในการแกไ้ข”) จะถกู หกั ออกจากจำ นวนเงนิ ทผี่ ซู้ อื้ จะได ้

รับจากการคนื รถยนต์

(ค) นโยบายการสง่ คนื รถยนตน์ ไี้ มใ่ ชก้บั รถยนตท์ ไี่ ดร้ับการดดั แปลงหรอื แกไ้ขไปจากเงอื่ นไขทรี่ ะบไุ ว ้

ในใบสง่ มอบรถยนต์


4. บทลงโทษและคา่ ปรบั

คา่ จอดรถ คา่ ปรับจราจร บทลงโทษ และ/หรอืหมายเรยี ก หมายอายดั ใดๆ (“บทลงโทษ”) ทเี่ กดิขนึ้ โดย

ผซู้ อื้ เมอื่ รถยนตอ์ ยใู่ นการครอบครองของผซู้ อื้ ผซู้ อื้ จะตอ้ งชำระหรอื แกไ้ขใหค้ รบถว้นกอ่ นการสง่ คนื

รถยนต์


5. เลขวดัระยะทางการใชง้าน

สำ หรับนโยบายการสง่ คนื รถยนต์ กรณีไมพ่ งึพอใจในรถยนตท์ ไี่ ดร้ับมอบไป จะสามารถคนื ไดต้ อ่ เมอื่

เลขวดั ระยะทางการใชง้านระหวา่ งวนั ทสี่ ง่ มอบจนถงึวนั ทคี่ นื รถยนตภ์ ายในหา้วนั แรก (5 วนั ) ไมเ่ กนิกวา่

หา้รอ้ ย (500) กโิลเมตร และในกรณีทมี่ ปี ัญหาเกยี่ วกบั ทางระบบเทคนคิ 5 ประการทกี่ ลา่ วมาขา้งตน้

ภายในระยะเวลายสี่ บิหา้วนั หลงั (25 วนั ) เลขวดั ระยะทางการใชง้านจะตอ้ งไมเ่ กนิกวา่ หนงึ่ พันหา้รอ้ ย

(1,500) กโิลเมตร

vNovenber_2022 หน้า 1 จาก 2


6. ขนั้ ตอนการคนื เงนิ

(ก) เมอื่ คำ ขอคนืเงนิ ไดร้ับการอนุมตั แิลว้จะใชเ้วลาเจ็ด (7) วนั ทำ การในการคนืเงนิเขา้บญั ชขี องผซู้ อื้

ทงั้นี้ขนึ้ อยกู่ บั กระบวนการและการชำระเงนิ ของขนั้ ตอนการเชา่ ซอื้

(ข)หากมกี ารนำ รถยนตค์ นั อนื่ มาซอื้ ขายแลกเปลยี่ นอนั เป็นสว่ นหนงึ่ ของธรุ กรรมซอื้ ขายรถยนตค์ นั นี้ ผู้

ซอื้ จะไมไ่ ดร้ับรถแลกเปลยี่ นดงักลา่ วกลบั คนื อยา่ งไรกต็ าม บรษิ ัทฯจะรวมมลู คา่ ซอื้ ขายแลกเปลยี่ น

เขา้ไปเป็นสว่ นหนงึ่ ของจำ นวนเงนิ ทตี่ อ้ งคนื ใหแ้กผ่ ซู้ อื้


7. การหกั เงนิคนื

อยา่ งไรกต็ าม ผซู้ อื้ จะไดร้ับเงนิ คนื ในจำ นวนทลี่ ดลงภายหลงัจากหกั การชำระเงนิหลงัการขาย เชน่ :

(1) ผลรวมสว่ นตา่ งของเบยี้ ประกนั ภยั รถยนต;์

(2) คา่ ภาษีรถยนตแ์ ละ พ.ร.บ.;

(3) การชำระดอกเบยี้ ของสถาบนั การเงนิ (ถา้ม)ี;

(4) บทลงโทษ (ถา้ม)ี; และ

(5) คา่ ใชจ้า่ ยในการแกไ้ข (ถา้ม)ี