ข้อตกลงและเงื่อนไขการจอง

1. บททั่วไป

1.1. นี่คือข้อตกลงและเงื่อนไขการจอง (“ข้อตกลง”) ของบริษัท คาร์ซัม เซอทิไฟด์ (ประเทศไทย) จำกัด (ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105564174851). คาร์ซัมจัดการแพลตฟอร์มยานยนต์ออนไลน์ (“แพลตฟอร์ม”) เพื่ออำนวยความสะดวกในการขายและการซื้อรถยนต์ ในประเทศไทย

1.2. ข้อตกลงเหล่านี้สามารถขอรับได้ และข้อตกลงเหล่านี้อยู่บนเวบไซต์ของคาร์ซัม ที่ https://b2c-cdn.carsome.co.th/B2C/79bf9e2b-b333-44b7-83c6-a4e768473110.docx เมื่อคุณกดจองยานพาหนะใดๆ และ/หรือบริการใดๆ บนแพลตฟอร์มของเรา แสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อตกลงเหล่านี้


2. คำนิยาม

“ลูกค้า” หมายถึงบุคคลที่มีรายการและข้อมูลตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน

“ยานพาหนะ” หมายถึงยานพาหนะที่อยู่บนแพลตฟอร์มของคาร์ซัม ซึ่งจะรวมถึงรถยนต์มูลค่า รถยนต์ที่ผ่านการรับรอง และรถยนต์ในมาร์เกตเพลส

“ใบเสร็จรับเงิน”หมายถึง ใบเสร็จรับเงินที่ออกให้เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการจองและ/หรือเงินดาวน์สำหรับรถยนต์สำเร็จ และ

“สัญญาซื้อขาย” หมายถึงสัญญาที่ลงนามโดยลูกค้าและคาร์ซัม สำหรับการซื้อขายรถยนต์


3. การจอง

3.1. ลูกค้าสามารถเลือกยานพาหนะได้หลากหลายและสามารถจองยานพาหนะได้มากกว่าหนึ่ง (1) คัน การจองแต่ละครั้งจะต้องทำแยกกัน

3.2. เมื่อทำการจองออนไลน์ ลูกค้าจะถูกกำหนดให้ชำระเงินค่าจองตามจำนวนที่ระบุไว้ ทั้งนี้ตามที่ปรากฏ ณ เวลาของการจองรถยนต์ที่ลูกค้าเป็นผู้เลือก(“ค่าธรรมเนียมการจอง”) การชำระเงินค่าธรรมเนียมการจองสามารถทำได้โดยผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต หรือตัวเลือกการชำระเงินอื่น ๆ ที่มีให้โดยผู้ให้บริการเกตเวย์การชำระเงินของเรา

3.3. ค่าธรรมเนียมการจองจะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ให้ไว้โดยผู้ให้บริการเกตเวย์การชำระเงินของเรา คาร์ซัมจะไม่รับผิดชอบต่อประเด็นการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการจองผ่านผู้ให้บริการเกตเวย์การชำระเงิน

3.4. การจองไม่สามารถถ่ายโอนได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากลูกค้า และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและข้อตกลงของคาร์ซัม

3.5. เมื่อคุณส่งคำขอจอง คุณจะได้รับใบเสร็จการชำระเงิน การยอมรับการจองของคุณจะได้รับการยืนยันโดยทีมขายของคาร์ซัมซึ่งจะรวมรายละเอียดของรถที่คุณทำการจอง ราคา และค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม ตลอดจนคำแนะนำในการชำระเงิน

3.6. เมื่อคุณส่งคำขอจองแล้ว หมายความว่าคุณกำลังยื่นคำขอซื้อรถ การที่เราทำการยอมรับคำขอซื้อของคุณจะก่อให้เกิดสัญญาผูกพันระหว่างคุณกับเรา ลูกค้าตกลงว่าคาร์ซัมจะไม่ถูกถือว่าได้ทำการยอมรับการจองของลูกค้าแล้ว หรือถูกผูกพันโดยการจองดังกล่าว ทั้งนี้จนกว่าคาร์ซัมจะแจ้งไปยังลูกค้าว่าคาร์ซัมยอมรับคำจองของลูกค้าแล้ว 

3.7. การทำธุรกรรมและเงื่อนไขทางการค้าอื่น ๆ ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการชำระเงินคงเหลือและการส่งมอบยานพาหนะ ให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญาที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย

3.8. คาร์ซัมสงวนสิทธิในการจำกัดจำนวนการจองออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถทำได้ผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต บัญชีธนาคาร หรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ และสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจองออนไลน์ที่ดำเนินการโดยลูกค้าโดยปราศจากการให้เหตุผลใดๆ 

3.9. คาร์ซัมสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธโดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆ กับการจองออนไลน์ที่ดำเนินการโดยลูกค้าที่มีประวัติการชำระเงินที่น่าสงสัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปฏิบัติผิดสัญญาใดๆ ที่ลูกค้าทำไว้กับคาร์ซัม หรือการฝ่าฝืน/ฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ หรือการชำระเงินใดๆ ที่กำหนดไว้โดยสถาบันการเงิน หรือการละเมิดนโยบายใด ๆ


4. ราคาและการชำระเงิน

4.1. ราคาซื้อยานพาหนะเต็มจำนวนให้เป็นไปตามที่ได้เสนอราคาไว้บนเว็บไซต์ของเรา ณ เวลาของการจอง

4.2. ลูกค้าจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือเพื่อทำธุรกรรมการซื้อรถยนต์ให้สำเร็จ ทันทีที่ได้รับยอดการชำระราคายานพาหนะส่วนที่เหลือดังกล่าวเต็มจำนวนแล้ว ให้การทำสัญญาซื้อขาย การยื่นเอกสารประกอบที่จำเป็น และการจองมีผลผูกพัน จนกระทั่งในเวลาต่อมา การจองเป็นเพียงคำขอในส่วนของลูกค้าเท่านั้น และเป็นการชี้ให้เห็นถึงเจตนาในการขายรถยนต์ของคาร์ซัม รวมทั้งไม่ส่งผลให้มีการยืนยันการจองหรือสัญญาซื้อขาย และถ้าการจองไม่ได้รับการยอมรับด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือการจองไม่สมบูรณ์ จะไม่มีผลกระทบทางการเงินกับคาร์ซัม เว้นแต่ตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในที่นี้

4.3. ถ้าลูกค้าไม่ชำระยอดคงเหลือภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ตามที่คาร์ซัม แจ้งไว้ คาร์ซัม สงวนสิทธิ์ในการจัดสรรรถที่เลือกไว้ให้กับลูกค้ารายถัดไป


5. การยกเลิกและการคืนเงิน

5.1. ลูกค้าสามารถยกเลิกและ/หรือแก้ไขการจองได้ตลอดเวลาก่อนที่เราจะยอมรับข้อเสนอ ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการจองหลังจากคาร์ซัมยอมรับข้อเสนอแล้ว คาร์ซัมสงวนสิทธิในการเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก ซึ่งจะถูกหักออกจากเงินคืนที่ค้างชำระกับคุณ

5.2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกการจอง ลูกค้าอาจติดต่อที่ปรึกษาคาร์ซัมที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายและ/หรือสายด่วนของคาร์ซัมได้ที่ 02-026-1188 หรือ info@carsome.co.th.

5.3. คาร์ซัมสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำธุรกรรมโดยอัตโนมัติและการคืนเงินการชำระเงินใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเพิ่มเติมในกรณีที่การชำระเงินไม่สมบูรณ์และ/หรือเอกสารที่ส่งมาไม่ครบถ้วนภายในกรอบเวลาที่คาร์ซัมกำหนดในแต่ละครั้ง

5.4. การคืนเงินสำหรับการชำระเงินใดๆ จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อคาร์ซัมได้รับเอกสารการยกเลิกที่กำหนดไว้และเอกสารนั้นได้รับการลงนามถูกต้องแล้วเท่านั้น และ คาร์ซัมจะใช้ดุลยพินิจอย่างเต็มที่ในการอนุมัติการคืนเงิน คาร์ซัมจะดำเนินการคืนเงินภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารการยกเลิกและการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับวิธีการการชำระเงินต้นทางและนโยบายและระยะเวลาของสถาบันการเงิน


6. บททั่วไป

6.1. การเข้าถึง ค้นหา หรือใช้เว็บไซต์ของ คาร์ซัมเพื่อจอง ให้ถือว่าลูกค้าได้อ่าน ทำความเข้าใจ ยอมรับและตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้

6.2. คาร์ซัม ไม่รับประกันหรือรับรองว่าการให้บริการจะไม่ถูกขัดจังหวะ ปราศจากข้อผิดพลาด หรือมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แม้ว่าจะมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอ ตามขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต คาร์ซัมไม่รับผิดชอบการรับประกันใด ๆ และทั้งหมด รวมถึงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดภายในขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้ อนุญาต การบริการทั้งหมดถูกจัดให้ 'ตามที่เป็น'

6.3. เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในทางตรงกันข้ามและในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คาร์ซัมโดยชัดแจ้งยกเว้นเงื่อนไขทั้งหมด การรับประกัน และข้อตกลงอื่น ๆ ซึ่งอาจแสดงเป็นนัยโดยกฎหมาย และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายในทางลงโทษ หรือความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายสำหรับการสูญเสียการใช้งาน สูญเสียกำไร ข้อมูล หรือความเสียหายที่จับต้องไม่ได้อื่น ๆ ความเสียหายต่อค่าความนิยมหรือชื่อเสียงหรือค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้า และสินค้าและบริการทดแทนที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน การไม่สามารถใช้งาน ประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของเวบไซต์นี้ และเนื้อหาใดๆ ที่โพสต์ในที่นี้ โดยไม่คำนึงว่าความเสียหายดังกล่าวอาจคาดการณ์ได้ หรือเกิดขึ้นในสัญญา ละเมิด ตามกฎหมายหรืออื่น ๆ

6.4. แม้จะมีสิ่งใดก็ตามที่ขัดกันและตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดทั้งหมดของคาร์ซัม ภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ (ไม่ว่าความรับผิดดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายใต้สัญญา การละเมิด หรืออื่นๆ) สำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่นระหว่างคู่สัญญา จะจำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมการจองในที่นี้เท่านั้น ไม่ว่าในกรณีใด คาร์ซัมจะไม่รับผิดต่อ (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม) การสูญเสียผลกำไร โอกาส รายได้ ค่าความนิยม การใช้งาน การผลิต สัญญา การประหยัดที่คาดไว้ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายพิเศษใดๆ โดยบังเอิญ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายในทางลงโทษ หรือความเสียหายโดยทางอ้อม

6.5. ลูกค้าตกลงว่าในกรณีที่คาร์ซัมไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ โรคระบาด โรคระบาด การปิดเมืองของรัฐบาล คำสั่งจำกัดการเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุข อุปกรณ์หรือการส่งสัญญาณขัดข้องหรือเสียหาย อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผล หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผล หรือการดำเนินการใด ๆ ของรัฐบาลไทยที่กำหนดข้อจำกัดหรือข้อห้ามใด ๆ ไว้ คาร์ซัมจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง หรือจากเหตุดังกล่าวเช่นว่านั้น

6.6. ถ้าข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับข้อกำหนดอื่นๆ และส่วนที่เหลือของข้อกำหนดที่ไม่ได้รับผลกระทบ

6.7. ลูกค้ารับรองว่าได้อ่านและเข้าใจแล้วซึ่งการแจ้งความเป็นส่วนตัวของคาร์ซัมที่ www.carsome.co.th/privacy_policy และให้ความยินยอมอย่างเพิกถอนไม่ได้แก่คาร์ซัม ในการรับและเปิดเผยข้อมูลเครดิตของลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ต่อบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินความน่าเชื่อถือของลูกค้า การเรียกเก็บเงินที่ถึงกำหนดชำระเงินและที่ต้องชำระจากลูกค้า ปลดเปลื้องภาระผูกพันของคาร์ซัมตามข้อตกลงนี้ การบังคับใช้สิทธิ์ของคาร์ซัมภายใต้ข้อตกลงนี้ และ/หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

6.8. ข้อตกลงนี้ให้อยู่ภายใต้การบังคับใช้และตีความทุกประการตามกฎหมายของประเทศไทย และในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นและคู่สัญญาเลือกที่จะใช้สิทธิระงับข้อพิพาททางศาล คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะให้ศาลไทยมีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวที่เกิดขึ้น

6.9. คาร์ซัมสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อตกลงนี้หรือส่วนใดๆ ของข้อตกลงเนี้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบอีก และลูกค้าจะถูกผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับและโดยอ้างถึงข้อความ 'วันที่มีผลบังคับใช้' ด้านบน คาร์ซัมจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นโดยผู้ขายอันเกี่ยวเนื่องกับการที่ผู้ขายไม่เข้าใจข้อตกลงที่มีการแก้ไข

6.10. ข้อตกลงนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย และการสื่อสารทั้งหมด (ลายลักษณ์อักษรและปากเปล่า) ประกาศและเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือต้องการจะต้องให้เป็นภาษาอังกฤษหรือในภาษาอังกฤษและภาษาไทย และหากมีข้อพิพาท ข้อขัดแย้งใด ๆ หรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษและภาษาไทยของข้อตกลงนี้ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษซึ่งสะท้อนถึงเจตนาของคู่สัญญาได้ดีที่สุดจะมีผลเหนือกว่า และคู่สัญญาจะโดยสุจริต แก้ไขเวอร์ชั่นภาษาไทยให้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ตามฉบับภาษาอังกฤษ