ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งาน

1. บททั่วไป

สิ่งนี้เป็นข้อกำหนดการใช้งานและให้บริการของบริษัท คาร์ซัม(ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105559096112 รวมทั้งบริษัทในเครือ ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อกำหนดดังกล่าวได้บนเว็บไซต์ โดยอยู่ภายใตบังคับของบรรดาข้อกำหนดเหล่านั้น คาร์ซัมให้บริการแพลตฟอร์มยานยนต์ออนไลน์ซึ่งช่วยให้ผู้ที่จะซื้อสามารถค้นหา เปรียบเทียบ ประมูลและซื้อรถยนต์ที่แสดงรายการอยู่บนเว็บไซต์


ในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ ท่านตกลงปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งจะมีผลกับผู้ใช้เว็บไซต์ทั้งหมด      หากท่านกำลังใช้และเข้าถึงเว็บไซต์ในนามขององค์กรทางธุรกิจ คำว่า “ท่าน” ในข้อกำหนดเหล่านี้จะหมายถึงองค์กรธุรกิจที่ท่านเป็นตัวแทนในการใช้งานเว็บไซต์ เว้นแต่ในบริบทจะไม่ได้อนุญาตไว้


ท่านควรอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดเนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้มีผลต่อสิทธิและความรับผิดของท่านภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ในประเทศไทย หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ ท่านไม่ควรเข้าใช้งานเว็บไซต์


2. สิทธิในการใช้และข้อจำกัด

2.1 ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ รวมทั้งการได้รับการเข้าถึงเครือข่ายข้อมูลที่จำเป็น ถึงแม้ว่าการเข้าถึงนั้นจะดำเนินการโดยบุคคลอื่นก็ตาม

2.2 ท่านกำลังเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ภายใต้ความเสี่ยงของท่านเอง เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ หรือไวรัสหรือรหัสอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรือทรัพย์สินใดๆ อันเป็นผลมาจากการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

2.3 ท่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์โดยวิธีการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบและทำให้แน่ใจว่าท่านได้ดาวน์โหลด และ/หรือ อัปเดตซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องสำหรับฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เพื่อการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งดังกล่าวจะทำงานได้อย่างที่ตั้งใจไว้บนฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ เราจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่มีฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ที่เข้ากันได้ หรือหากท่านดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ผิดเวอร์ชั่นสำหรับฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ของท่าน

2.4 ท่านจะเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ตามคำแนะนำในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ซึ่งเราอาจจัดทำขึ้นเป็นครั้งคราว โดยให้ข้อกำหนดและข้อบังคับเหล่านี้มีผลบังคับใช้ในประเทศไทยในเวลานั้น

2.5 ท่านจะไม่

(ก) แอบอ้างเป็นบุคคลหรือฝ่ายใดๆ หรือแสดงความเท็จ บิดเบือน หรือหลอกลวงในเรื่องความเกี่ยวพันของท่านกับบุคคลหรือฝ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือแสดงออก หรือบอกเป็นนัยว่าเราได้รับรองข้อความใดๆ ที่ท่านทำขึ้น

(ข) ทำให้เกิดความเสียหาย หรือขัดขวางเว็บไซต์ และ/หรือ การดำเนินการของเว็บไซต์ไม่ว่าในทางใด;

(ค) ใช้เว็บไซต์ในการฉ้อโกง หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย;

(ง) ให้ข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย ข่มขู่ อนาจาร มีเจตนาร้าย ใส่ร้ายหรือหมิ่นประมาทโดยจงใจและรับรู้

(จ) ใช้เว็บไซต์ในลักษณะที่อาจขัดต่อผลประโยชน์ของเรา และ/หรือ ผลประโยชน์ของผู้ใช้รายอื่น;

(ฉ) นำเข้าหรือยินยอมให้มีการนำเข้าไวรัสคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ชุดคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ เช่น ไวรัส (viruses) มัลแวร์ (malware) อีเมลที่ไม่พึงประสงค์ (unsolicited e-mails) ม้าโทรจัน (trojan horses) ประตูกับดัก (trap doors) ประตูหลัง (back doors) หนอนคอมพิวเตอร์ (worms) ระเบิดเวลา (time bombs) หรือไวรัสลบข้อมูล (cancelbots) ที่อาจสร้างความเสียหาย เป็นอันตราย ลักลอบขัดขวางหรือยึดเอาระบบข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับเว็บไซต์;

(ซ) ทำซ้ำ ทำสำเนา คัดลอก ขาย ขายต่อ หรือใช้ประโยชน์ในทางอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของการใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์;

(ฌ) ใช้เว็บไซต์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับใดๆ ในประเทศไทย

2.6 เราขอสงวนสิทธิในการ:

(ก) ตรวจสอบ คัดกรอง และ/หรือ ควบคุมกิจกรรม เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่เกิดขึ้นบนหรือผ่านเว็บไซต์;

(ข) ตรวจสอบการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้และดำเนินการใดๆ ตามความเหมาะสม;

(ค) จำกัด การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของท่านหากท่านฝ่าฝืนรายการที่ระบุไว้ในข้อ 2.5 ข้างต้น; และ/หรือ

(ง) รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว


3. การรับประกันและข้อจำกัดความรับผิด

3.1 ผู้ที่จะซื้อควรอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายและตรวจสอบรถยนต์ที่แสดงรายการไว้และดำเนินการโดยอ้างอิงจากการค้นหา สอบถาม ตรวจสอบและสอบทานยืนยันความแม่นยำและความถูกต้อง ของรายการและข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์ด้วยตัวท่านเองก่อนการซื้อ

3.2 ผู้ที่จะซื้อควรทราบด้วยว่ารถยนต์ใดๆ ที่แสดงรายการว่ามีจำหน่ายในที่นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย และรถยนต์ใดๆ ข้างต้นอาจถูกถอนออกจากรายการในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา โดยทางเว็บไซต์จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม การตัดสินใจของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายถือเป็นที่สุดและจะไม่มีการโต้แย้ง ทั้งเรา เว็บไซต์และตัวแทนจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในที่นี้ ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ภายใต้สถานการณ์ใดๆ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงการถอนรถยนต์ออกจากการขาย

3.3 เราอาจแก้ไขหรือยกเลิกเว็บไซต์หรือบริการหรือคุณสมบัติใดๆ ของเว็บไซต์ รวมถึงรายการที่กำหนด โดยอาจจะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่ต้องมีความรับผิดต่อท่าน ผู้ใช้รายอื่น หรือบุคคลที่สามไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ท่านได้เข้าใจและยอมรับว่าไซต์และบริการของไซต์นั้นถูกจัดให้มีขึ้นบนพื้นฐาน “ตามที่มีอยู่" คาร์ซัมจะไม่รับผิดชอบต่อความตรงเวลา การลบออก การส่งมอบที่ไม่ถูกต้อง หรือความล้มเหลวในการเก็บรักษาการสื่อสารของผู้ใช้ใดๆ


4. ข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ใช้ควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านให้กับเราผ่านทางเว็บไซต์ โดยสำเนาประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์


5. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายเชิงลงโทษ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียการใช้งาน ผลกำไร ข้อมูล หรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ ความเสียหายต่อค่าความนิยม (goodwill) หรือชื่อเสียง ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับการใช้งาน การไม่สามารถใช้งานได้ หรือความขัดข้องล้มเหลวของเว็บไซต์ เราขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งถึงข้อความการรับประกันที่แสดงไว้โดยชัดแจ้งและโดยนัย ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ที่จัดไว้ให้หรือทำให้ใช้งานให้กับท่าน เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์และสิ่งอำนวยความสะดวกหรือความสามารถที่เกี่ยวข้องไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดจะไม่มีการสะดุดหยุดลงหรือไม่มีข้อผิดพลาด ไม่รับประกันว่าความบกพร่องดังกล่าวนั้นจะได้รับแก้ไข หรือไม่รับประกันว่าอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ทำให้เว็บไซต์พร้อมใช้งานนั้นปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นใดที่เป็นอันตราย


6. ภาษาที่ใช้บังคับ

ในกรณีที่มีข้อความหรือความขัดกันระหว่างข้อกำหนดการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษกับข้อกำหนดการใช้งานฉบับภาษาไทย ให้ยึดถือข้อความในข้อกำหนดการใช้งานภาษาอังกฤษนี้เป็นหลัก


แก้ไขล่าสุด 25 สิงหาคม 2565