เราปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย มีบริการวิดีโอคอลสภาพรถ/ส่งรถทดลองขับที่บ้าน เรียนรู้เพิ่มเติม

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทคาร์ซัม จำกัด

เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนนี้จะแจ้งท่านให้ทราบถึงนโยบายของ Carsome.co.th และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลความเป็นส่วนตัว ซึ่งท่านอาจจะเป็นกังวลเมื่อต้องให้ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านกับ Carsome.co.th

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับ :

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ข้อมูลส่วนตัวใดบ้างที่จะถูกเก็บในฐานข้อมูล
Carsome.co.th จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในวัตถุประสงค์ใดบ้าง
ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจถูกเปิดเผยให้บุคคลใดบ้าง
สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาให้ปลอดภัยเพียงใด
Carsome.co.th จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้นานเพียงใด
วิธีการติดต่อ Carsome.co.th

1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวโดยตรงจากท่าน เมื่อท่านได้ขอข้อเสนอราคาจากตัวแทนจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ของเรา ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เพื่อจุดประสงค์ในการติดต่อท่าน

2. ข้อมูลส่วนตัวใดบ้างที่จะถูกเก็บในฐานข้อมูล

โดยทั่วไปแล้ว ระบบจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ หมายเลขบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต เชื้อชาติ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์. ระบบอาจจัดเก็บข้อมูลจำเพาะตามโอกาส เช่น ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน อาจใช้เพื่อยืนยันคำร้องของลูกค้า หากมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวในการดำเนินการขั้นตอนกับ Carsome.co.th และท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล Carsome.co.th จะไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้

ตามกฎหมายแล้ว ข้อมูลส่วนตัวที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลใดๆที่รวมถึงสภาพร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา การกระทำความผิดหรือข้อกล่าวหา หากมีการเก็บข้อมูลในส่วนนี้ จะมีการอธิบายถึงเหตุผลที่จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ท่าน

3. Carsome.co.th จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในวัตถุประสงค์ใดบ้าง

Carsome.co.th จัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเท่าที่จำเป็นต้องใช้งานในขั้นตอนต่างๆ Carsome.co.th จะทำการจัดเก็บ ดำเนินการ และรักษาข้อมูลของท่านในวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

เพื่อให้บริการการติดต่อระหว่างท่านและตัวแทนจำหน่ายรถ ในด้านของการเสนอราคา
เพื่อช่วยเหลือ และให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับบริการของเรา
เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการ และโปรโมชั่นที่ท่านอาจสนใจ
เพื่อใช้ประกอบงานด้านการบริหารและการดำเนินงาน
เพื่อประกอบจัดการด้านการสอบถามข้อมูล การร้องเรียน และระเบียบทางกฏหมาย
เพื่อสืบสวนตามข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ Carsome.co.th หรือ ตัวแทนจำหน่าย

4. ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจถูกเปิดเผยให้บุคคลใดบ้าง

การบริการของเราคือ ให้การติดต่อระหว่างท่านและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เราจะให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่ตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้ตัวแทนเสนอราคาและให้บริการแก่ท่าน เราอาจให้ข้อมูลของท่านแก่ผู้ให้บริการรายอื่น ที่ให้บริการด้านการประมวลผลข้อมูล ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ การส่งอีเมล และการจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการรายอื่นมีข้อจำกัดในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในด้านของการให้บริการ และได้รับการย้ำเตือนถึงการรักษาข้อมูลลูกค้าตามมาตรฐานที่เราได้กำหนดไว้

ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจถูกเปิดเผยให้บุคคล ดังต่อไปนี้

ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลแก่ Carsome.co.th ซึ่งอยู่ในและนอกประเทศไทย ซึ่งถูกว่าจ้างให้ดำเนินการภายใต้ Carsome.co.th
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Carsome.co.th ซึ่งอยู่ในและนอกประเทศไทย ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการธนาคารของบริษัท และผู้สืบทอดกรรมสิทธิ์
บริษัท (ซึ่งไม่รวมถึงตัวแทนจำหน่าย) ทั้งในและนอกประเทศไทยที่มีการบริหารร่วมกันและเป็นพันธมิตรกับ Carsome.co.th วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน และใช้บริการ (รวมถึงตัวแทนที่อยู่ภายใต้บริษัทพันธมิตร ในด้านของการดูแลระบบ เช่น การบริหารร่วมกัน หรือ การเป็นพันธมิตร)
ร่างกฎหมาย  หน่วยงานของรัฐ ตำรวจ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และศาล ทั้งในและนอกประเทศไทย
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการธนาคารของบริษัท และผู้สืบทอดกรรมสิทธิ์

5. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว

เราได้ขอข้อมูลส่วนตัวของท่านในส่วนที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูล หากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล หรือจำกัดส่วนของข้อมูลที่ต้องการเปิดเผย Carsome.co.th จะไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้

ท่านสามารถขอให้ Carsome.co.th ยุติการดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยระบุวัตถุประสงค์และระบุวิธีได้ ดังนั้นจึงจะไม่มีการดำเนินการโดยไม่มีเหตุผล ขาดรูปธรรม หรือทำให้ท่านหรือบุคคใดบุคคลหนึ่งทุกข์ใจ อย่างไรก็ตาม Carsome.co.th มีขอบเขตในการปฏิบัติตามที่ท่านได้ร้องขอ โดยต้องไม่กระทบสิทธิ์ของกันและกัน หรือกระทบกับสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย โดยขึ้นอยู่กับสถานะการซื้อขาย หากสิทธิ์นั้นหรือสัญญาได้รับผลกระทบ เราจะไม่สามารถยุติการดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านได้

6. ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาให้ปลอดภัยเพียงใด

Carsome.co.th ขอยืนยันว่าขั้นตอนดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านจะอยู่ภายใต้ความปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสียหาย การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด

Carsome.co.th ขอยืนยันว่าขั้นตอนดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านจะอยู่ภายใต้ความปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสียหาย การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด
ผู้ให้ประมวลผลของ Carsome.co.th (ซึ่งอยู่ในและนอกประเทศไทย)  ได้รับการประเมินอย่างเข้มงวดว่าจะสามารถรักษาข้อมูลของลูกค้าให้ปลอดภัยได้
Carsome.co.th และผู้ให้บริการประมวลผล มีการรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบล็อคและระบบความปลอดภัย เพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวเป็นหลักฐานในรูปแบบเอกสารและอิเล็คทรอนิกส์
Carsome.co.th และผู้ให้บริการประมวลผล มีการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรักษาความปลอดภัย เช่น การลงโปรแกรมตรวจหาและกำจัดไวรัส รวมถึงตรวจสอบการใช้งานรหัสผ่านและการเข้ารหัส
Carsome.co.th ยังได้เฝ้าระวังและสังเกตการณ์ระบบรักษาความปลอดภัยออนไลน์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาอย่างเหมาะสม

7. Carsome.co.th จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้นานเพียงใด

Carsome.co.th จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านในระยะเวลาหนึ่ง ระยะเวลาในการจัดเก็บนั้นนานพอให้บรรลุวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลของท่าน และวัตถุประสงค์อื่นตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงเพื่อการติดต่อสื่อสารกับตัวแทนจำหน่าย และแนะนำผลิตภัณฑ์ หรือโปรโมชั่นของ Carsome.co.th และของตัวแทนจำหน่ายที่เป็นหุ้นส่วนกับ Carsome.co.th เรายังยึดถือข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติทางอุตสาหกรรม เพื่อเก็บและรักษาข้อมูล

8. วิธีการติดต่อ Carsome.co.th

เราจะมุ่งหน้าเก็บข้อมูลลูกค้าคนสำคัญให้สมบูรณ์ แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน หากท่านพบว่าข้อมูลของท่านไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน กรุณาติดต่อเราผ่านอีเมล ซึ่งเราจะทำการปรับปรุงแก้ไขให้ทันอย่างรวดเร็ว

9. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป เราจะแจ้งท่านให้ทราบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ กรุณาเข้าเยี่ยมชมหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวอีกครั้ง เพื่อรับทราบข้อเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่นี่.